Повече мед

Ролята на пчеларя

Основна фигура и основен фактор за получаването на високи добиви е пчеларят (с главно П). В практиката сме свикнали за слабите и болни семейства и за получаването на ниски добиви да виним пчелите, че били „мързеливи“, майката била „негодна“, пашата била „слаба“, годината (метереологичните условия) били „лоши“ и т.н. Все „обективни“ причини и най-малко обвиняваме […]

Повече мед

Ролята на системата на кошера

Създаването на силни пчелни семейства е гаранция за получаването на по-високи добиви. А за създаването на силни семейства една от първостепенните роли се пада на системата на кошерите, с които се работи. У нас най-разпространен за сега е Дадан-Блатовият кошер, следван от печелещия все повече привърженици корпусен кошер. Накратко искам да разгледам преимуществата и недостатъците […]

Повече мед

Своевременно поставяне на магазините (корпусите) за мед и прашец

Този въпрос беше разгледан като средство против появата на роево настроение. Тук ще го разгледам като средство за постигане на по-високи добиви. За получаването на високи добиви освен силата на семейството, обемът на кошера и пашата, голямо значение има своевременното осигуряване на достатъчно количество свободни килийки за разпределянето на донесения нектар. Това се постига чрез […]

Повече мед

Засенчване на кошерите

За засенчване на кошерите говорих като средство за противороево настроение. Тук искам да засегна значението му като средство за получаване на по-високи добиви на пчелни продукти. Ако кошерите се намират под пряка слънчева светлина, температурата в кошера се повишава над допустимото, което намалява силно работоспособността на пчелите, а може да се получи разтопяване на питите […]

Повече мед

Подвижно пчеларство, подготовка и транспорт на пчелните семейства

Преди много години, в ерата на примитивното земеделие, за пчелните семейства, намиращи се в хралупите на дърветата или тръвните е имало паша в изобилие непосредствено край пчелина. Не е било необходимо кошерите да се местят от едно място на друго и поради това пчелите не са си изработили рефлекс за ориентация при смяна на мястото. […]

Повече мед

Спазване на съотношението между двете основни групи пчели – събирачки и приемачки

При естествени условия, когато пчелното семейство се развива самостоятелно, съществува строга последователност в задълженията на всяка пчела в различните дни на съществуването й. В основни линии биологически пчелите се разделят на две основни групи, при които съществува строго съотношение. Едната е на кошерните пчели, неправилно наречени от някои нелетящи (защото и те летят), наричани още […]

Повече мед

Влияние на пилото въргу добивите

Пилото оказва силно влияние върху добивите на мед, като има съществена разлика между откритото и закритото пило. Откритото (незапечатаното) пило при всички случаи се явява като обременяващ фактор и води до намаление на добивите на мед. То е в пряка връзка със силата и продължителността на пашата. При краткотрайна, но бурна паша, каквато е например […]

Повече мед

Влияние на майката за повишаване на добивите

Майката е решаващ фактор в пчелното семейство. „Лошокачествената майка е предварително запланувана загуба“ – казват икономистите. Ето защо не може да се говори за получаването на по-високи добиви със слабо продуктивни майки. Съществува строга закономерност между майката и пчелите в семейството. Например, ако възможностите на майката са да снася до 600 яйца в денонощие, семейството […]

Повече мед

Разрушаване на маточниците

Разрушаването на маточниците при всички случаи оказва отрицателно въздействие върху добивите, но тъй като някои неопитни пчелари го практикуват, ще кажа няколко думи и по този въпрос. Изграждането на маточници и залагането за роеви майки показва, че е имало редица фактори, които са определили роевото настроение. Ясно е, че с отстраняването на маточниците ние отстраняваме […]

Повече мед

Изземване на част от пилото

Изземват се 2-3 пити, но само със запечатано пило и на тяхно място се поставят празни изградени. Още по-добре е, ако се поставят неизградени восъчни листове. Пчелите веднага ги изграждат, а майката ги осеменява. Това заангажира младите пчели и те прекратяват роевото настроение. По този начин ще се получи още една полза  ще се засили […]