Новини

 • PDF
 • Печат

Подморът - могъщо лечебно средство

 • Вторник, 20 Декември 2011г. 16:55ч.
 • Последна промяна ( Вторник, 20 Декември 2011г. 17:03ч. )
 • Автор: pH
Пчелното семейство подменя образуващите го пчели 7-8 пъти през годината (летните пчели живеят 35-45 дни). Това означава, че 500 000 до 1 000 000 пчели от всяко пчелно семейство умират от старост и мястото им непрекъснато се заема от новоизлюпени насекоми. През активния сезон пчелите в края на жизнения си път най-често нямат сили да се завърнат в кошера, умират извън него и ние не ги виждаме. Умрелите в пчелното семейство пчели веднага се изхвърлят навън от младите пчели-чистачки, и само част от тях покрива през зимата пода на кошера и мумифицира там.
 • PDF
 • Печат

Инстинкти и рефлекси

 • Вторник, 20 Декември 2011г. 16:53ч.
 • Последна промяна ( Вторник, 20 Декември 2011г. 17:03ч. )
 • Автор: pH
Поведението на пчелите и пчелното семейство се изгражда от ответни реакции на нервната система на различни дразнения от външната среда, които се наричат рефлекси. Рефлексите биват условни и безусловни. Безусловните рефлекси са вродени. Те осигуряват постоянна връзка на пчелатас външната среда.

Всяко дразнене се възприема от органите на чувствата и се предава към централната нервна система и двигателните мускули.
 • PDF
 • Печат

Добричка област е с най-много усвоени субсидии по Националната програмата по пчеларство за 2011 година

 • Вторник, 20 Декември 2011г. 16:50ч.
 • Автор: pH
Добричка област тази година е с най-много усвоени средства по Програмата за пчеларство. Това съобщи Светослав Димитров, директор на Областната дирекция Държавен фонд (ДФ) “Земеделие” в Добрич, предаде кореспондентът на Радио “Фокус” – Варна. В областта е изплатена финансова помощ в размер на 468 274,99 лв. по 146 заявления за плащане. Добричка област заема първо място по брой подадени заявления за плащане и усвоени субсидии за финансовата 2011 по Националната програмата по пчеларство. Сравнението е на фона на останалите български области. Около 13% от всички подадени заявления по програмата в страната са от Добричка област. 10% от изплатените субсидии са отишли в района, поясни Светослав Димитров. Според него пчеларите в Добричко проявяват голям интерес към мерките за закупуване на нови пчелни кошери, пчелни семейства, пчелни майки и покриване на разходите за третирани на пчелните семейства срещу вароатоза (паразитна болест при пчелите, причинявана от кърлеж). Към това се добавят и възможностите за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед. Районът на Добрич е традиционно със силно развито земеделие. Територията му разполага с гори и полета с рапица и слънчоглед, което пък благоприятства развитието на пчеларството. Освен това в Областната дирекция на ДФ “Земеделие” в Добрич се работи изключително активно по отношение на добрата информираност на потребителите на различните мерки за подпомагане на земеделието. Това е причина за големия интерес към почти всички мерки, коментира Светослав Димитров.

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

Започва приемът по програма „Пчеларство”

 • Понеделник, 19 Декември 2011г. 17:14ч.
 • Автор: pH
Документи по мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” ще се приемат от 20 декември 2011. По мерките B „Борба срещу вароатозата”, С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” – от 16 януари 2012. Приемът ще продължи до изчерпване на бюджета.

По мерките А и Е могат да кандидатстват браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. За кандидатстване се допускат и висши учебни заведения, в които се преподава дисциплината „пчеларство” или „пчелна патология”; научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството. При подаване на заявление в РА кандидатите по мярка Е следва да представят становища за одобрение, издадени от комисия от експерти в научната област, извършила оценка на проектите. Комисията се създава със заповед на министъра на земеделието и храните.

По мерки B, C и D заявления могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители, пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи.

Във връзка с промените в Наредба №8 от 2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 „Модернизиране за земеделските стопанства”, ДФ „Земеделие” информира, че по сектор 1 на Мярка D от програма „Пчеларство” 2011-2013 са допустими кандидати, които притежават до 150 пчелни семейства.

Бюджетът по Мярка А е на стойност 401 463 лева. Разпределението на субсидиите по дейности е както следва: за подготовка на обучители – 113 457 лева; прилагане, отпечатване и разпространение на ръководство за добрите пчеларски практики – 122 184 лева; популяризиране на биологични пчелни продукти – 34 910 лева; популяризиране на пчелните продукти – 130 912 лева.

Предвидената финансова помощ по Мярка B е в размер на 654 559 лева. От нея, 305 461 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители. Останалите 349 098 са предвидени за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Мярка С ще изплаща субсидии на стойност 130 912 лева.

Най-голям е бюджетът по Мярка D, а именно 5 149 199 лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 141 884 лева. Други разходи, които ще се финансират по мярката, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства – до 1 745 491 лева, и за покупка и подмяна на пчелни-майки – до 261 824 лева.

Мярка Е разполага с бюджет от 196 368 лева, разпределен по три теми.

Необходимите за кандидатстване документи ще бъдат публикувани интернет страницата на ДФЗ, в менюто „Селскостопански пазарни механизми”.

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

Асоциация да защитава интересите на всички пчелари

 • Неделя, 04 Декември 2011г. 16:06ч.
 • Автор: pH
Между многото проблеми на пчеларството е и тази за липсата на материално стимулиране на пчеларите на базата на отглежданите пчелни семейства. В същото време, другите въдства получават субсидии в зависимост от броя на отглежданите животни. Това дава възможност всеки животновъд да използва получаваните средства в един случай за храна и отглеждане на наличните животни, а в друг- за закупуването на нови животни и увеличаването на числеността им. До сега не се появяват никакви сили и кадърни чиновници в ЕС или наши, които да приравнят условията за отглеждането на животните и на пчелите. Вярно е, че за развитието на пчеларството има програма и по нея се дават не малко средства.Но по програмите средства получават само около 1000-1500 души, към които държавата е майка, а към останалите до около 30 000 тя е мащеха. Субсидии получават малка част от тях, а се въвеждат данъци, които следва да плащат и пчеларите, които не получават нито стотинка. Трябва да се подчертае, че до сега сме имали и по-добри и по-лоши правителства, но нито едно от тях, от Освобождението до сега, не е въвеждало данъци за пчеларите. Даже по време на войната, при трудни условия за страната, държавата отделяше средства и стимулираше, не отделни, а всички пчелари, без разлика на броя на отглежданите пчелни семейства. Даваха се по 2-3 кг захар, смесен с дървени въглища на пчелно семейство, за пролетно развитие.

Явно е, че при сегашните условия би следвало да се търсят нови подходи и възможности за да може да се обедини пчеларската общност и да се получи развитие на пчеларството. Създаването на нова пчеларска организация не даде резултат. Има обаче нови форми и начини, които биха могли да ни помогнат. Създаването на една АСОЦИАЦИЯ НА ПЧЕЛАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АПБ) би могло да бъде една от добрите възможности. В нея могат да се включат всички сега регистрирани пчеларски ръководящи структури. На базата на изработен правилник или устав би могло да се приеме, че всяка една от тези структури ще запази своята самостоятелност и в същото време ще се редува по една година да председателства и да ръководи асоциацията. Такова ръководене за определен период се практикува, както е известно и в международни организации. Съветът на асоциацията, с участието на представители от всичките съюзи, ще обсъжда проблемите и ще ги предлага за решаване от съответните органи. Председателят на асоциацията да бъде единствен представител на пчеларската общност, през дадената година. Редуването на председателството ще поставя в еднакви условия всички сега регистрирани съюзи. Решенията в съвета на асоциацията ще се вземат след съгласуване с необходимото болшинство. Такава организация би облекчила и контактите с Министерството на земеделието и храните. Асоциацията ще защитава интересите на всички пчелари. Тя ще се грижи за регистрацията и за извоюването на субсидии и заплащането на стимулиращи суми за отглеждане на пчелно семейство. Въвеждането на субсидии за пчелно семейство и приемането на задължението, че субсидии може да получава само регистрирал се пчелар, ще реши автоматично и въпроса за регистрирането на пчеларите у нас. Субсидии ще получават само регистрирани пчелари. Те ще бъдат заинтересовани и ще се регистрират. Това както е известно сега е един от проблемите. Въвеждането на данък в пчеларството сега стимулира пчеларите да не регистрират отглежданите пчели. Тези и много други проблеми свързани с задълженията за научното обслужване в пчеларството и др. биха могли да се обсъждат в АПБ и да се вземат съответните решения. При това всички сегашни пчеларски структури, в рамките на асоциацията ще имат равни права, а ползата за пчеларството от тази нова организация би била изключително голяма. Предлаганата идея би могла да се допълни и да намери най-добро решение.

Възможно е да се предложат и други решения. Важното е да се намери начин, който да позволи пчеларската общност в страната да се обедини. Да се помогне за много по-доброто развитие на пчеларството в страната. Искаме да вярваме, че и от страна на МЗХ, което според закона отговаря за пчеларството, ще помогне да се постигне по-добра организация за ръководенето на пчеларството в страната. През м. ноември т.г. би могло по инициатива на Научната асоциация по пчеларство да се организира първа среща и дискусия по повдигнатия въпрос.До това първо събиране и дискусия би било полезно в пчеларските вестници да се дадат и други мнения по поставения въпрос.
/в. Пчела и кошер

Страница 5 от 16