Повече мед

Противороеви мероприятия

При естествени условия рояването на пчелните семейства е биологично явление. То е единственият начин за увеличаване броя на пчелните семейства, като същевременно се подменя старата майка с млада. При съвременното модерно пчеларство, пчеларят има редица възможности да увеличи броя на пчелните семейства и да подмени дошлите до негодност майки, без да намалява добивите както е […]

Повече мед

Изравняване силата на семействата

С оглед да се получат по-високи добиви от пчелно семейство, съществена роля играе изравняването (уеднаквяване) силата на пчелните семейства. По този начин се използват пълните възможности на всички майки. Това без намесата на пчеларя се постига трудно. Средните семейства трябва да се подсилят (подпомогнат) от по-силните. Тази манипулация често се подценява от пчеларите, които предпочитат […]

Повече мед

Ограничаване производството на търтеите

На много пчелари ще се види чудно, а някои сигурно ще ме обвинят в невежество, когато говоря за ограничаване броя на търтеите, като условие за получаване на високи добиви. Това е така, защото не са малко пчеларите, които мислят, че търтеите са като момчетата в семейството – те давали кураж и подбуждали пчелите да работят […]

Повече мед

Осигуряването на достатъчно храна

За значението на хранителните запаси говорих при основния пролетен преглед. Това се отнася за ранния период, когато се целеше спасяването на семейството. Сега искам да разгледам значението на хранителните запаси през следващия период. Пчелното семейство е много чувствително към хранителните запаси. В зависимост от тяхното наличие пчелите хранят майката. Не е без значение да отбележа, […]

Повече мед

По – нататъшно разширение на гнездото

Казах, че още при основния преглед пчеларят трябва да стесни силно гнездото съобразно силата на семейството. След 15-20 дни на пчелите започва да им става тясно и кога трябва да се тръгне по обратния път – разширяването на гнездото. Тази манипулация е от значение за семейството и трябва да се извършва с нужната сериозност. Трябва […]

Повече мед

Поддържане на здрави семейства и спазване на ветеринарно-санитарните изисквания

Пчелите са изключително чистоплътни същества. Те не понасят замърсена среда и неприятна миризма. При наличието им семейството може да напусне кошера. Причина може да стане и замърсено дъно, загниването на мишки, жаби и други дребни животни. Вредно влияние върху пчелното семейство оказва и влажността на околната среда. Ето защо кошерите задължително трябва да бъдат разположени […]

Повече мед

Подсигуряваме правилно оградени пити

През раннопролетния период, при често менящата се външна температура, разширяването на гнездото трябва да става с кафяви, правилно изградени пити с работнически килийки, имайки предвид влиянието, което оказва само една неправилно изградена килийка. Наличието на 100-200 неправилно изградени килийки лишава майката от възможността да снася повече и в компактен вид яйца. В резултат на това […]

Повече мед

Осигуряване на пчелите с вода

Като всички живи същества и пчелите се нуждаят от вода, особено през ранна пролет, когато има още приток на нея отвън. Практиката показва, че през този период средно по сила семейство се нуждае от 200 до 500 г вода дневно. Ако в радиус от 100-150 м няма постоянен водоизточник на прясна, чиста вода, такава трябва […]

Повече мед

Оказване помощ на семейства, останали без майка

Практиката показва, че през зимния период загиват около 10-15% от старите майки. Като се прибави, че по други причини могат да загинат и млади майки, процентът на осиротелите семейства се увеличава още повече. Ако се оставят така, тези семейства са напълно загубени за пчеларя. На тези семейства трябва да се помогне като им се даде […]

Повече мед

Лечебно профилактично подхранване

Във връзка с подбудителното подхранване искам да обърна внимание и върху едно друго мероприятие, което някои неопитни пчелари практикуват, а именно „лечебното подхранване“. В желанието си да засилят колкото може по-бързо пчелните си семейства и да ги предпазят от евентуални заболявания, някои пчелари ги подхранват с лечебни средства с профилактична цел. Действието се състои в […]