Новини

Асоциация да защитава интересите на всички пчелари

Между многото проблеми на пчеларството е и тази за липсата на материално стимулиране на пчеларите на базата на отглежданите пчелни семейства. В същото време, другите въдства получават субсидии в зависимост от броя на отглежданите животни. Това дава възможност всеки животновъд да използва получаваните средства в един случай за храна и отглеждане на наличните животни, а в друг- за закупуването на нови животни и увеличаването на числеността им. До сега не се появяват никакви сили и кадърни чиновници в ЕС или наши, които да приравнят условията за отглеждането на животните и на пчелите. Вярно е, че за развитието на пчеларството има програма и по нея се дават не малко средства.Но по програмите средства получават само около 1000-1500 души, към които държавата е майка, а към останалите до около 30 000 тя е мащеха. Субсидии получават малка част от тях, а се въвеждат данъци, които следва да плащат и пчеларите, които не получават нито стотинка. Трябва да се подчертае, че до сега сме имали и по-добри и по-лоши правителства, но нито едно от тях, от Освобождението до сега, не е въвеждало данъци за пчеларите. Даже по време на войната, при трудни условия за страната, държавата отделяше средства и стимулираше, не отделни, а всички пчелари, без разлика на броя на отглежданите пчелни семейства. Даваха се по 2-3 кг захар, смесен с дървени въглища на пчелно семейство, за пролетно развитие.

Явно е, че при сегашните условия би следвало да се търсят нови подходи и възможности за да може да се обедини пчеларската общност и да се получи развитие на пчеларството. Създаването на нова пчеларска организация не даде резултат. Има обаче нови форми и начини, които биха могли да ни помогнат. Създаването на една АСОЦИАЦИЯ НА ПЧЕЛАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АПБ) би могло да бъде една от добрите възможности. В нея могат да се включат всички сега регистрирани пчеларски ръководящи структури. На базата на изработен правилник или устав би могло да се приеме, че всяка една от тези структури ще запази своята самостоятелност и в същото време ще се редува по една година да председателства и да ръководи асоциацията. Такова ръководене за определен период се практикува, както е известно и в международни организации. Съветът на асоциацията, с участието на представители от всичките съюзи, ще обсъжда проблемите и ще ги предлага за решаване от съответните органи. Председателят на асоциацията да бъде единствен представител на пчеларската общност, през дадената година. Редуването на председателството ще поставя в еднакви условия всички сега регистрирани съюзи. Решенията в съвета на асоциацията ще се вземат след съгласуване с необходимото болшинство. Такава организация би облекчила и контактите с Министерството на земеделието и храните. Асоциацията ще защитава интересите на всички пчелари. Тя ще се грижи за регистрацията и за извоюването на субсидии и заплащането на стимулиращи суми за отглеждане на пчелно семейство. Въвеждането на субсидии за пчелно семейство и приемането на задължението, че субсидии може да получава само регистрирал се пчелар, ще реши автоматично и въпроса за регистрирането на пчеларите у нас. Субсидии ще получават само регистрирани пчелари. Те ще бъдат заинтересовани и ще се регистрират. Това както е известно сега е един от проблемите. Въвеждането на данък в пчеларството сега стимулира пчеларите да не регистрират отглежданите пчели. Тези и много други проблеми свързани с задълженията за научното обслужване в пчеларството и др. биха могли да се обсъждат в АПБ и да се вземат съответните решения. При това всички сегашни пчеларски структури, в рамките на асоциацията ще имат равни права, а ползата за пчеларството от тази нова организация би била изключително голяма. Предлаганата идея би могла да се допълни и да намери най-добро решение.

Възможно е да се предложат и други решения. Важното е да се намери начин, който да позволи пчеларската общност в страната да се обедини. Да се помогне за много по-доброто развитие на пчеларството в страната. Искаме да вярваме, че и от страна на МЗХ, което според закона отговаря за пчеларството, ще помогне да се постигне по-добра организация за ръководенето на пчеларството в страната. През м. ноември т.г. би могло по инициатива на Научната асоциация по пчеларство да се организира първа среща и дискусия по повдигнатия въпрос.До това първо събиране и дискусия би било полезно в пчеларските вестници да се дадат и други мнения по поставения въпрос.
/в. Пчела и кошер

Вашият коментар