Новини

Финансовата рамка на земеделието за 2012 г

Измина една година от излизането на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Пчеларите знаят, че тя беше обект на многократни обсъждания в продължение на няколко години и дълго не видя бал свят защото има икономически интереси дребния производител да не бъде допуснат директно до пазара на дребно. Но изискванията на Регламент 853/2004 г на ЕС все пак беше изпълнен: “Компетентните органи на държавите-членки създават в съответствие с националното си законодателство правила регулиращи директната доставка, извършена от производителя, на малки количества първични продукти на крайния потребител или на малки обекти за търговия на дребно, които извършват директна доставна на краен потребител”.

Пчеларите вече знаят как става вписването.За съжаление заради недостатъчният контрол на продажбите, много малка част от тях поискаха тези удостоверения. Тези пчелари само по съществуващата нормативна база могат да продават своята продукция чрез обектите за търговия на дребно, на базари, пазари, от пчелина и т.н.
Прочитайки внимателно наредбата, се убеждаваме колко много са направили пчеларските организации за да извадят пчелният мед в отделен режим на опростена регистреция и минимални изисквания при първичната му преработка така, че и малките пчелари да могат да се впишат. В разгорелите се дискусии по страниците на пчеларския печат се отправят много критики по различни позиции на наредбата, но при сегашният контрол на нейното изпълнение малко от тях имат значение за повече от 1-2% от пчеларите. Важното е, че за разлика от другите животински продукти, за пчеларите условията са в пъти по благоприятни, затова и повече пчелари са регистрирани.
Целият VІ раздел е посветен на изискванията на обектите за доставка на храни, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност /трудно за възприемане словосъчетание/. За пчелният мед не е казано нищо. Но истината е там където е казано за парите…

Финансовата рамка за земеделието в бюджет 2012 г., е договорена между министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и неправителствените организации от сектора на 14.09.2011 г. и е подписана от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. В нея има три пера, които могат да заинтересоват пчеларите.
Първото е за субсидиите по Наредба 26 раздел VІ. Според указанията, помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Те се осъществяват със собствени средства или кредит, предоставен от ДФ „Земеделие”. Срокът на прилагане е от датата на одобрение на схемата от Европейската Комисия до 31.12.2013 г., до изчерпване на финансовия ресурс Максималният интензитет на помощта за един бенефициент е 50 % от приемливите разходи за инвестиции. Приемливите разходи за директни доставки на технологично непреработен пчелен мед са до 8 766 лв., в т.ч.:

– изграждане на обект за търговия на дребно (ново строителство) – до 7 516 лв. или приспособяване на съществуваща сграда/помещение за нуждите на обект за търговия на дребно – до 2 776 лева;
– закупуване на 1 бр. електронна търговска везна – до 250 лева;
– закупуване на до 2 бр. щанд маси – до 700 лева;
– закупуване на до 2 бр. стенни стелажи – до 300 лева.
Другото перо засягащо интересите на пчеларите е минимални помощи de minimis /в т.ч.подсектор „Пчеларство”/, където са планирани 13 500 000 лв за животновъдството. Ще чакаме отново одобренията на ЕК и указанията за предоставянето на тази помощ на МЗХ за 2012 г. По аналогия с изминалите години до сега можем да кажем, че помощта ще се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г за създаване и поддържане на регистъра на земеделски производители за 2012 г. Общият размер на предоставените на един земеделски производител помощи не може да надхвърли левовата равностойност на 7 500 евро за период от 3 данъчни години. Размерът й се определя, като част от норматива за изхранване на брой животно по видове, определен от МЗХ. Подаването на заявленията ставаше през юни, договарянето сФонд”Земеделие” през юли, а получаването на помоща през август.

По моя представа за пчелно семейство има нагласа да бъдат дадени по 4-5 лв. Тук е мястото на пчеларите да искат от ръководствата на организациите в които членуват да договарят с МЗХ поне левовата равностойност на 10 кг захар – есенно и пролетно подхранване, което не е цялостното изхранване. От своя страна, за да изпълнят уставните си задължения тези организации поради ограничените средства трябва да прокарат изискванията през първата година помоща да получат само редовните членове за 2011 година. Защо? Пример: през 1992 г Великотърновското пчеларско дружество раздаде захар.От 80 членовете му при получаване на захарта станаха 400 ?!

МЗХ и ДФЗ тази година могат да приложат и друг подход.Той се налага поради факта, че бенифициентите се увеличават с включването на пчелите, кокошките, прасетата и т.н.Най лесно ще бъде, като се отвори за прием мярката за кратко време, а парите се разпределят на успелите да подадат заявления.Така МЗХ ще се освободи от тягостните договаряния с представителите на различните въдства и разпределението на средствата между тях.

Има още едно перо, което е твърде добре подплатено със средства – помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелини, където са планирани 1 000 000 лв. Идеята е да се компенсират загубите на пчеларите при отравянията на пчелните семейства. Кои застрахователи ще предложат тази услуга ще разберем по-късно.

Към това, като прибавим и възможностите на Националната програма за развитието на пчеларството, в която субсидиите се вдигат до 80% и някои мерки от ПРСР, предизвикателството пред пчеларите за 2012 г става осезателно.
Затова умните пчелари докато се наумуват, прагматичните пчелари нека да се налудуват!

Източник: Farmer.bg

Вашият коментар