Повече мед

Влияние на пилото въргу добивите

Пилото оказва силно влияние върху добивите на мед, като има съществена разлика между откритото и закритото пило.
Откритото (незапечатаното) пило при всички случаи се явява като обременяващ фактор и води до намаление на добивите на мед. То е в пряка връзка със силата и продължителността на пашата. При краткотрайна, но бурна паша, каквато е например акациевата, тъй като голяма част от пчелите са заангажирани с кошерни работи и преди всичко – с отглеждането на откритото пило, излитанията на паша са малко. В тези случаи отнемането на част от откритото пило оказва положително въздействие върху добивите. При кратка, но бурна паша ограничаването на майката с помощта на Ханеманова решетка за 8-10 дни може да даде положителен резултат. Това обаче трябва да стане 8-10 дена преди началото на пашата, а в първите няколко дни на пашата тя да се пусне, за да активизира с присъствието си пчелите, а по-голямата част от откритото пило вече ще е запечатано, като при това семейството няма да заслабне за следващите паши.
Вместо да се „запира“ майката, по-добре е да се отнемат 2-3 рамки с открито пило и да се пренесат в средно семейство. След запечатване на пилото, тези пити могат да бъдат върнати за усилване на семейството, при условие че пашата продължава.
Най-целесъобразно е, когато се получи ограничение на майката по естествен път от самите пчели. При силна и богата паша и силно семейство пчелите бързо пренасят нектар, запълват килийките и по този начин ограничават майката в нейната осеменителна дейност. Ако не се разполага с повече магазини или корпуси след съзряването на меда, последният трябва да се центрофугира и питите да се върнат обратно за ново разполагане на нектар.
Казаното дотук се отнасяше за кратка, но бурна паша. При продължителна, макар и не много бурна паша положението е по-друго. Ограничаването на майката в този случай води до заслабване на семейството, особено през втората половина на пашата, а за следващите паши положението ще бъде още по-лошо. Затова в тези случаи не се препоръчва ограничаването на майката, а то да става само по пътя на естественото ограничение и регулиране от страна на пчелите.
Казаното дотук важи само за откритото пило. При запечатаното положението е обратното. Запечатаното пило и при кратка, но бурна и при продължителна паша, оказва положително въздействие. От една страна, то не заангажира пчелите и те се насочват на паша и от друга, се явява резерв за попълване на загубите при пашата.
При събирането на прашец е точно обратното на добиването на мед. Колкото количеството на откритото пило е по-голямо, толкова по-голям брой пчели събирачки се заделят за събирането на цветен прашец.
От 3-5 % при нормално положение този процент може да надскочи на 15-16%. Това се дължи на големите количества цветен прашец, който пчелите консумират за производството на пчелно млечице.
Обратно. Запечатаното пило не изисква храна, поради което нуждите от прашец са намалени и пчелите не го събират.

Вашият коментар