Повече мед

Противороеви мероприятия

При естествени условия рояването на пчелните семейства е биологично явление. То е единственият начин за увеличаване броя на пчелните семейства, като същевременно се подменя старата майка с млада.
При съвременното модерно пчеларство, пчеларят има редица възможности да увеличи броя на пчелните семейства и да подмени дошлите до негодност майки, без да намалява добивите както е при естественото рояване, а ги увеличава.
Ето защо при съвременните условия допускането на естествено рояване е анахронизъм и вредно за добивите и не бива да се позволява.
Една от най-важните причини за преминаването на семейството в роево настроение е незаетостта на голям брой млади пчели, които нямат възможност да пласират силите си за отглеждане на пилото, поглъщат произведеното от млечните жлези млечице, което ги превръща в анатомични „търтовки“. Те са основното звено, което подготвя семейството зарояване, като за това оказват влияние още редица фактори,които пчеларят трябва да познава и предотвратява.
Друга причина е системата на кошера. При корпусно от-теждане рояването практически е изключено, тъй като пчеларят има възможност да маневрира с корпусите и винаги да създава работа на майката да снася, а оттам и заангажираността на всички млади пчели, на които не остава време да „мислят“ за рояване.
При отглеждането на пчелите в Дадан-Блатовите кошери положението е по-друго. При млада плодовита майка малкият обем на кошера може лесно да се напълни с пило, прашец и пчели и да стане тясно на пчелите. Затова рояването е чисто явление. Тъй като рояването създава много грижи, рискове на пчеларя и намалява добивите, ще се спра малко по-подробно на противороевите мероприятия.

Вашият коментар