Повече мед

Подвижно пчеларство, подготовка и транспорт на пчелните семейства

Преди много години, в ерата на примитивното земеделие, за пчелните семейства, намиращи се в хралупите на дърветата или тръвните е имало паша в изобилие непосредствено край пчелина. Не е било необходимо кошерите да се местят от едно място на друго и поради това пчелите не са си изработили рефлекс за ориентация при смяна на мястото.
При модерното земеделие, когато е разорано всяко парче земя, а хербицидите унищожават и последното цветенце, включително и медоносните, на пчелните семейства става все по-трудно да се осигурят с медови запаси. Това е наложило предприемането на подвижното пчеларство, което при нашите технически средства е едно от най-трудоемките мероприятия на пчеларите. Независимо, от това, в търсенето на начините за увеличаване на добивите, подвижното пчеларство се явява важен елемент, поради което не може да бъде пренебрегнато от модерното пчеларство. За целта пчеларят трябва да направи следното: Да разработи план за транспортирането, наличието на една или няколко последователни паши, богатството им, началото на зацъфтяването, пътищата за транспортиране, площадката за разполагане на кошерите и т.н. По нататък, трябва да провери изправността на кошерите, като се има предвид, че пчелите могат да преминават през пролука от 4 мм. По време на транспортирането пчелите се дразнят, искат да излязат и жилят безжалостно. След това трябва да отстрани всички пити с мед, особено когато е в течно състояние (пресен нектар), което същевременно ще олекоти кошера.
Следващата задача е да фиксира всички рамки в кошера, за да не се разместват и смачкват както питите, така и пчелите, още повече ако пренасянето се извършва по неравни пътища.
Важно условие е да се осигури надеждна вентилация на кошерите. При липсата й пчелите се запарват и може да загине цялото семейство. Вентилацията трябва да бъде така устроена, че да не могат да излизат пчелите през вентилационните отвори. Колкото времето е по-горещо, толкова по-прецизна трябва да бъде тя. За предпочитане е вентилационните отвърстия да бъдат на тъмно. При зарешетването на входа, под непосредственото действие на слънчевите лъчи пчелите се дразнят, трупат се по мрежата, могат да я запушат и да предизвикат задушаване.
За съжаление нашата пчеларска промишленост не се е погрижила да създаде надеждни приспособления за пренасяне, товарене и разтоварване на кошерите, както и надеждна вентилационна система и предлаганите на пазара кошери имат редица недостатъци.
Преди транспорта пчеларят трябва да направи оглед на пътя и площадката, на която ще бъдат разположени кошерите. Ако е необходим някакъв ремонт, той трябва да се направи преди пренасянето.
Предварително пчеларят трябва да поиска разрешение от Пчеларското настоятелство, а след настаняването на кошерите на площадката да ги обяви в общината, която ще поеме тяхната охрана.
Пчеларят следва да поиска разрешеше от пчеларското дружество, на територията на което ще постави семействата си. В противен случай нито общината, нито дружеството ще носят отговорност за евентуално
злосторничество.
Пренасянето трябва да бъде съпроводено и от служебна бележка, че пчелните семейства са здрави и не са преносители на заразна инфекция.
От практиката съм установил, че когато кошерите се пренасят по неравни междуселски пътища, особено по планински терени, клатушкането на превозното средство отава предимно в страни и по-рядко по посока на осевата линия. Затова поставям кошерите така, че рамките да се намират перпендикулярно на осевата линия.
Още с пристигането кошерите трябва да бъдат разтоварени по възможно най-бързия начин и веднага отворени. Забелязал съм, че пчелите са по-спокойни, когато двигателят работи.
За предпочитане е кошерите да са номерирани с точно обозначение на местата им и в същия порядък да бъдат разположени на новото място, за да не се бъркат.

Вашият коментар