Повече мед

Подсигуряваме правилно оградени пити

През раннопролетния период, при често менящата се външна температура, разширяването на гнездото трябва да става с кафяви, правилно изградени пити с работнически килийки, имайки предвид влиянието, което оказва само една неправилно изградена килийка. Наличието на 100-200 неправилно изградени килийки лишава майката от възможността да снася повече и в компактен вид яйца. В резултат на това в по-голям брой пити ще се извъдят по-малък брой пчелички. Освен при първия пролетен преглед, правилно изградените пити са необходими и в по-нататъшното разширение.

Пчеларите често пъти пренебрегват това изискване и при разширението използват пити наполовина застроени с търтееви килийки.

Вашият коментар