Млад Пчелар

Подвижно пчеларстване

За получаване на повече мед и прашец и за опрашване на медоносната растителност обикновено се практикува подвижно пчеларстване. При него пчелните семейства се поставят в непосредствена близост до площите с нектароотделящата растителност. У нас се практикува обикновено при цъфтежа на акация, слънчоглед, рапица, кориандър и др. Това дава възможност на пчелите без много труд да принесат повече нектар. По този начин се икономисва излишният им летеж на големи разстояния. Известно е, че колкото по близо е пашата до пчелина, толкова по – рентабилни са пчелите. За кратко време те извършват по – голям брой полети. Най – ефективно пчелите събират нектар в радиус до 500 – 800 метра. При полет на пчелата до 3 км от кошера, тя изразходва до 70% от носещия нектар, а над 3 км целият товар (Г. Таранов). Преди да пристъпи към преместване на кошерите за медосбор, пчеларят преценява в зависимост от растителността, времето и продължителността на цъфтежа и предварително изчислява запасите от нектар, който би се отделил от цъфтящата растителност, броя на кошерите в района, условията за отделянето на нектар и др. Преди придвижването на кошерите, пчеларят трябва да определи точно времето за цъфтеж на съответните култури с оглед нуждата от опрашване и пълноценното оползотворяване на нектара. 
Най – добре е кошерите да се придвижат на новото място 5-6 дни преди цъфтежа на основната медоносна растителност, за да могат пчелите добре да опознаят района и при масовия цъфтеж да има достатъчно ориентирани към нея пчели. Много важно условие е пчеларят предварително да провери и се убеди, че в района няма настанени голям брой кошери за медосбор и наличната паша ще е достатъчна за настанените там семейства.
Подвижното пчеларстване крие много опасности от разнасяне на заразни и паразитни болести по пчелните семейства. Затова, когато се налага да се придвижват кошерите в други райони, извън населеното място където е постоянното им местопребиваване и регистрация на пчелините, пчеларите са задължени да спазват съответните законови положения, които гарантират опазване здравето на пчелите и пилото, залегнали в Закона за пчеларството и Закона за ветеринарно – медицинската дейност в Р. България.
Пчеларят е задължен да вземе бележка, гарантираща здравето на семействата му, от ветеринарния лекар, отговарящ за неговия район, да отиде с нея в кметството и при ветеринарния лекар в района, където ще настани пчелните си семейства за медосбор. Без тяхно съгласие, той няма право да настанява пчелните си семейства в чужд район.
В света подвижното пчеларство е много развито. В някои по-големи държави като: Канада, САЩ, Русия, Украйна и др., семействата биват придвижвани на стотици километри от север на юг и обратно в зависимост от наличните масиви и сезони за цъфтеж на различните медодайни култури или нуждата от опрашването им.
Основното условие при подвижното пчеларстване е, семействата да бъдат предварително подготвени, т.е. да са силни с необходимия брой летяща пчела, което се постига чрез обединяване на по-слабите или чрез подсилване на средните. Една – две седмици преди да настъпи времето за цъфтеж на съответните култури, пчеларите трябва да подготвят кошерите, като ги ремонтират и потегнат, за да могат да издържат на продължителния транспорт. Особено внимание се обръща на целостта на мрежите за вентилация на кошерите. Според Таранов при превоза на кошерите и сътресенията, температурата в гнездото се повишава от 34°-35°С на 37°-38° С, което принуждава пчелите да извършват повече вентилация. За подпомагане на тази дейност трябва Кошерите да се придвижват с поставени магазини или корпуси с празни пити и отворени дълбоки дъна (ако имат) с цел да не се задушат. При температура над 38° С пилото загива.
Ако кошерите нямат фабрични мрежи, тогава се сковават летви с които се прикрепва мрежа върху магазините и корпусите и отгоре се поставят покривните капаци. Кошерите се придвижват обикновено с камион, нощно време. Те трябва да се поставят така, че питите да са успоредно на движението на камиона и кошерите да се долепят плътно един към друг. Когато покривните капаци са по големи и не позволяват долепване, те се свалят, но при условие че надрамъчните капаци добре са уплътнени и не позволяват излизане на пчели. В противен случай между кошерите се поставят дървени или стиропорни парчета, които да уплътняват добре кошерите един към друг и ги предпазват от разместване. Водачите на превозното средство трябва да са добре запознати с превоз на специални товари и да карат внимателно.
При разтоварване на новото място, кошерите би следвало да бъдат подредени в същата последователност, както са били в пчелина, с оглед правилната ориентация на пчелите. След разтоварване на последния кошер, пчеларят отваря прелките, като започва от първия разтоварен и завършва с последния. На сутринта проверява състоянието на всички кошери, с оглед да не са допуснати някои пропуски при настаняването и отварянето им.
Пчеларят поставя на видно място в пчелина табела с името, населеното място и телефония си номер, с цел при нужда да бъде уведомен.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар