Млад Пчелар

Подсилване на семействата за главната паша

Главната паша в отделните райони на страната е от различни медоносни култури и е по различно време.
Грешка допускат много пчелари, които поставят корпуси и магазини за мед на всички семейства, без да се съобразяват със силата им. Слаби семейства продукция не дават, а се развиват и дават много пило. Добрите пчелари използват 1/3 от семействата си като помощни и с тях подсилват останалите 2/3.
Лангстрот още установява, че пчелните семейства трябва да са силни и да имат достатъчно по количество и качество храна, добре осигурена вентилация и лесен достъп на пчелите до питите с храна. Само силните семейства могат да принасят много нектар и да бъдат здрави.
Само силните семейства не боледуват и дават продукция. Това трябва да бъде постоянна грижа на пчеларите.
Чрез различни технологични решения пчеларят може да си подсигури целогодишно силни семейства. Успешно може да се прилага препарата стартовит съдържащ кобалтов хлорид и др. микроелементи стимулиращи майката за снасяне на повече яйца и подържащи силата на семействата.
Важно условие за пълноценното оползотворяване на наличната паша са силните семейства, с достатъчно количество пчели – от 50 до 70 хил. за едно и над 100 хил. за двусемейните. При такова количество пчели в един кошер, се освобождават голямо количество летящи пчели (от 40 до 80 хил.) Колкото по-голям е броят на летящите пчели (нектаросъбирачки), толкова повече нектар ще бъде принесен в кошера.
Две семейства в един кошер дават винаги повече продукция отколкото две семейства поотделно в два кошера. По този начин се увеличава броят на летящите пчели – нектаросъбирачки.
В пчелина си пчеларите трябва да имат два вида семейства: производствени, които да събират мед, и по – слаби, които да произвеждат пчели и да подсилват производствените. Те трябва да имат нужния брой пчели, защото при по-малко пчели в семейството, голям процент остават в гнездото и се грижат за пилото, майката, охраната, приемането и складирането на нектара и прашеца и др. и малко са нектаросъбирачките.
Не всички семейства се развиват еднакво за главната паша, винаги има и по-слаби. Затова принципът е, пред главната паша силните семейства да бъдат още по-силни, средните да се направят силни, като се вземат пити със запечатано пило или пчели от слабите и други средни, с които се подсилват. По-слабите семейства с майките се запазват и служат за помощни.
По време на главната паша в по-слабите семейства се увеличава пилото, а в силните то трябва рязко да се намалява, с оглед освобождаване на вътрегнездни пчели за събирачки на нектар. В такива случаи някои пчелари прибягват към ограничаване на майката, чрез заделянето й в единия край на гнездото с Ханеманова решетка, или временно я отделят в помощно семейство. Отглеждането на пило е най-трудоемката и ангажираща много пчели задача. В разгара на медосбора на всеки пчелар са му нужни пчели за прибиране на нектара, а отглеждането на пило се оставя за след преминаване на усиленото нектароотделяне.
Много е важно е да се посрещне усиленото нектароотделяне със силни пчелни семейства. Колкото повече пчели има в кошера, толкова повече мед се добива.
Начините за постигане на това биват няколко:
1.  Подсилване с люпещо се пило. На избрано за събиране на нектар семейство, се придават няколко пити със запечатано и люпещо се пило, взето от средно семейство.
2.  Подсилване (подсипване) с пчели. На семейство, което следва да се подсилва, на прилетната дъска и пред нея се простира някаква кърпа. От семейство, което няма да участва в приноса на нектар, се вземат няколко пити с пило и пчелите върху тях и се изтърсват върху кърпата на подсилваното семейство. Питите с пилото се връщат в старото семейство. Младата пчела се насочва и влиза безпрепятствено в новия кошер, а старата – се връща обратно. Предварително трябва да се намери майката на подсилващото семейство и да се отдели в единия край на кошера, за да не се пренесе погрешно и изтърси в подсилвания.
3.  Подсилване с помощно семейство се прави, като предварително до всеки кошер, който се прецени, че ще се използва за медосбор, се поставя на разстояние до 50 см. помощен кошер, който е по-слаб и от него ще бъде използвана летящата пчела. По време на най-големия нектаропото, към 10 часа преди обяд, помощният кошер се отмества на повече от 1 м. встрани. Всички, излетели от него пчели ще влязат след прибиране от пашата в съседния кошер и ще останат в него. Натоварената с нектар и прашец пчела бива приемана безпроблемно във всеки кошер. След приключване на пашата от силния кошер може да се вземат пити със запечатано пило или пчели и да се подсили помощния кошер. По този начин в основния се предотвратява роенето, а другият се подсилва и става годен вече за събиране на нектар. Тази възможност при пчелното семейство се използва винаги при правилното и рентабилно пчеларстване.
4.   При многокорпусните кошери  подсилването става с цели семейства, като корпусите с пчели и пило се слагат над основното семейство и се преграждат с Ханеманова решетка или специални преградни дъски, а входовете им се обръщат на обратната страна на основния кошер, излетелите пчели, натоварени с нектар ще се върнат в долния кошер, където ги приемат и там остават. Много удобно се работи с преградна дъска с два отклоняващи пчелите входа. Това са така наречените двусемейни кошери.
5.  Старите пчелари са използвали като помощни семейства тръвни, които са ги държали до основните и при отместването им встрани пчелите са налитали в основните кошери, а тръвните след това са използвани за развъдни.
При интензивното пчеларство е нужно съобразно с условията в даден момент, да се подсилват силните и средните семейства с оглед по-високи добиви. В следващи моменти след намаляване на нектароотделянето, да се отнемат пчели и пило, да се разделят много силните и да се образуват отводки, които при нужда да се използват. Това не означава да се правят слаби семейства. От всяко силно и средно се отнемат в подходящ момент излишните пчели и пило, така че основното семейство бързо да се възстанови, а отводката да се развива.
Принципите на рентабилното пчеларство са:
–  в главната паша да участват само силни пчелни семейства, като след това се използват и за създаване на отводки;
–  силните семейства се създават, чрез събиране на две в един кошер разделени с Ханеманова решетка или до всяко силно да има помощно семейство;
–  да се работи винаги с млади майки и силни семейства. Подсилването трябва да се извършва 5-6 дни преди цъфтежа на основните медоносни растения.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар